устав

У С Т А В  (в. 2012)

на

Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, с наименование

“АВИОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН КЛУБ – БЪЛГАРИЯ 

 

Настоящият Устав урежда основните устройствени правила на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, с наименование “АВИОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН КЛУБ- БЪЛГАРИЯ , неговите цели, предмет на дейност, начин на управление, както и правата, задълженията и отговорностите на членовете и органите му на управление.

 

I. ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ.

 

Член 1 – Обши положения

(1) Сдружение с нестопанска цел с наименование “АВИОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН КЛУБ – БЪЛГАРИЯ , наричано по- долу за краткост “Сдружението”, е юридическо лице, регистрирано съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/ за осъществяване на дейност в частна полза

(2) Сдружението е отделно от членовете си и отговаря за задълженията си със своето имущество. Членовете на сдружението отговарят за неговите задължения само до размера на предвидените в този Устав имуществени вноски

 

Член 2 – Наименование на Сдружението

Наименованието на Сдружението е “АВИОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН КЛУБ – БЪЛГАРИЯ ”. Наименованието може да бъде изписвано и на латиница, в съответствие с действащата система за транслитерация в Република България.

 

Член 3 – Седалище и адрес на управление на Сдружението

(1) Седалището на Сдружението е Република България, град София, СО- Район “Слатина”.

(2) Адресът на управление на Сдружението е Република България, град София, п. к. 1540, СО- Район “Слатина”, бул. “Брюксел” № 1.

 

Член 4 – Срок

Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок.

 

II. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ.

 

Член 5 – Цели на Сдружението

Целите на Сдружението са:

 1. Да осигури възможност за съвместна дейност и споделяне на опит в сферата на метеорологията и в частност Авиационната метеорология.
 2. Да бъде атрактивен форум за дискусии относно бъдещето на метеорологията и в частност Авиационната метеорология.
 3. Да представя стандарти и добри практики на доставчици на метеорологични услуги и техните ползватели.
 4. Да насочва и координира дейността по издигане на равнището на метеорологията и в частност Авиационната метеорология в Република България.
 5. Да се застъпва и отстоява пред обществени, държавни, общински органи и трети лица за бързото и благоприятно решаване на всички въпроси, засягащи интересите на членовете на клуба. Да защитава и отстоява граждански им права и свободи от каквито и да са посегателства и ограничения.
 6. Да осъществява връзки и договорености за сътрудничество и съвместна дейност, в областта на метеорологията в частност Авиационната метеорология, със сродни национални и чуждестранни клубове, организации, сдружения и търговски дружества за постигане на общи цели. Да осъществява връзки и обмяна на опит за изучаване и използване на постиженията им

Член 6 – Средства за постигане на целите

Средствата за постигане на целите на сдружението са:

 1. Да създаде и поддържа организация, чрез която да се координират усилията за развитието на метеорологията и в частност Авиационната метеорология;
 2. Да поема инициативи за обективно и реалистично формиране на функциите и отговорностите на Авиометеоролозите в Република България чрез публикации, конференции, обучения и експозиции;
 3. Да се стреми към повишаване на разбирането за възможностите на авиометеорологията, както от страна на бизнес професионалистите, така и от страна на академичните специалисти. Да се стреми към повишаване на стойността и нуждата от професионални, образователни програми в областта на метеорологията и по- специално в областта на Авиационната метеорология;
 4. Да стимулира изследователската дейност в сферата на Авиационната метеорология;
 5. Да подкрепя по- близкото сътрудничество между практикуващите и преподавателите в сферата на метеорологията в частност Авиационната метеорология, с цел подобряване учебните материали и методите на обучение и разширяване на учебните програми, както и спонсориране на научни и практически разработки, с цел привличане и развиване на таланти в областта на метеорологията и в частност Авиационната метеорология, в това число да организира конкурси и помощни дейности и да връчва награди и други поощрения;
 6. Да утвърждава високи професионални стандарти сред членовете си и да предлага норми за професионална етика;

 

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО.

 

Член 7 – Основен предмет на дейност

В изпълнение на посочените в настоящия Устав цели, Сдружението извършва следния предмет на дейност: Подпомагане издаването на оригинални и стойностни публикации в областта на метеорологията, организиране на конференции, обучения и експозиции, конкурси и помощни дейности, касаещи метеорологията и в частност Авиационната метеорология, участие в международни програми и събития в областта на метеорологията и в частност Авиационната метеорология, разпространяване на информация чрез средствата за масово осведомяване, коопериране с други организации, общества и сдружения за дейности, които промоцират целите на сдружението, предприемане на други дейности, които са в синхрон с целите на Сдружението.

 

Член 8 – Предмет на стопанска дейност

(1). Сдружението може да извършва и допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната й дейност, а именно: производство на рекламни стоки и издаване на специализирани печатни и електронни материали., както и други дейности, които не са забранени от закона и които биха могли да бъдат определени като свързани с основната дейност на сдружението.

(2). Получените доходи от дейности по предходната алинея служат за постигане на определените в устава цели.

 
IV. ЧЛЕНСТВО И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО.

 

Член 9 – Изисквания за членство в Сдружението

(1) Членове на Сдружението могат да бъдат физически лица, както и български и чуждестранни юридически лица, които желаят да помагат за развитието на Сдружението, приемат неговия Устав и заплащат членския си внос.

(2) Всеки член има право на един глас в Общото събрание.

(3) Членовете на Сдружението, които уронват авторитета му или нарушават Устава могат да бъдат изключени от него с решение на Управителния съвет. Това решение може да се обжалва пред Общото събрание.

 

Член 10 – Права на членовете на Сдружението

Членовете на Сдружението имат право:

 1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи.
 2. Да участват в обсъждането на всички въпроси, свързани с дейността на Сдружението.
 3. Да гласуват с право на един глас в Общото събрание.
 4. Да получават информация за работата на ръководните органи.
 5. Да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите от дейността му по реда, предвиден в настоящия Устав и в решенията на Общото събрание.
 6. Да упражняват правата си чрез упълномощено лице.

 

Член 11 – Задължения на членовете на Сдружението

Членовете на Сдружението са длъжни:

 1. Да спазват Устава на Сдружението.
 2. Да заплащат редовно определения от Общото събрание членски внос, в размер на 40 лв. /четиридесет лева/ годишно, платим до края на месец януари на текущата година.
 3. Да изпълняват решенията на Общото събрание и Управителния съвет.
 4. Да работят за осъществяване на целите на Сдружението и да защитават неговите интереси.
 5. Да не използват името и дейността на Сдружението за цели, противоречащи на Устава, добрите нрави и закона.

 

Член 12 – Процедура за приемане на нов член

(1) Членството в Сдружението се заявява с писмена молба до Управителния съвет на Сдружението, в която молителят декларира, че е запознат и приема разпоредбите на настоящият Устав. Управителния съвет включва въпроса за приемането в дневния ред на следващото Общо събрание.

(2) За писмена молба ще се счита и молба, подадена в електронен вид. Управителният съвет може да предприеме необходимите действия за потвърждаване на идентификацията на лицето, подало молба по реда на тази алинея.

(3) Решението за приемане на кандидат-члена се взема от Общото събрание с обикновено мнозинство.

(4) Новите членове заплащат членски внос пропорционален на месеците, оставащи до края на съответната година.

 

Член 13 – Прекратяване на членството

(1) Членството в Сдружението се прекратява:

 1. С едностранно волеизявление за доброволно напускане.
 2. При смърт или поставяне под пълно запрещение на физическото лице.
 3. При ликвидация или прекратяване на дейността на юридическите лица.
 4. С изключване на член, поради настъпване на обстоятелствата по чл. 9, ал. 3, при неспазване на Устава на Сдружението или при поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо по решение на Управителния съвет.
 5. При отпадане.

(2) Членството може да бъде прекратено поради отпадане в следните случаи:

 1. При забава в плащането на дължимия членски внос повече от 3 (три) месеца. В този случай Управителният съвет изпраща на члена на Сдружението писмена покана за плащане в 7 (седем) дневен срок, с предупреждение, че при неплащане, след изтичането на срока членството ще се счита прекратено. Неплащането на членския внос след отправянето на поканата и отпадането се констатират в протокол от заседание на Управителния съвет.
 2. При неучастие в три поредни заседания на Общото събрание, за които членът на Сдружението е бил редовно поканен. Неучастието в заседанията се констатира в протокол от заседание на Управителния съвет въз основа на протоколите от проведените заседания на Общото събрание.

 

 1. ИМУЩЕСТВО.

 

Член 14 – Обем на имуществото

Имуществото на Сдружението се формира от:

(1) Членски внос на членовете на Сдружението. Размерът на членския внос и сроковете и начините на плащането му се определят с решение на Общото събрание.

(2) Дарения или завещания във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост и пр., направени в полза на Сдружението от физически или юридически лица.

(3) Приходи от допълнителна стопанска дейност, извършвана от Сдружението в съответствие със закона.

(4) Участие в програми, проекти и други подобни, касаещи дейността на Сдружението.

 

Член 15 – Отказ от дарение

Сдружението може да откаже да приеме дарение или завещание, направено под неприемливи за него условия или противоречащо на целите му или на разпоредбите на Устава му.

 

Член 16 – Вписване на даренията

Всички направени дарения и завещания се вписват в специална книга.

 

Член 17 – Отговорност на членовете

За задълженията на сдружението неговите членове носят отговорност само до размера на предвидените в настоящия устав имуществени вноски и кредиторите нямат право да предявяват права към личното им имущество над този размер

 

 1. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

 

Член 18 – Органи на управление

Органи на Сдружението са:

 1. Общо събрание (ОС).
 2. Управителен съвет (УС).
 3. Председател на УС.

 

Член 19 – Правомощия на ОС

(1) ОС на членовете е върховен орган на Сдружението. Неговите правомощия са:

 1. Изменя и допълва Устава.
 2. Приема други вътрешни актове.
 3. Избира и освобождава членовете на УС.
 4. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.
 5. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението.
 6. Приема бюджета на Сдружението.
 7. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски.
 8. Приема отчета за дейността на УС.
 9. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 4, 6, 8 и 9 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на Сдружението.

 

Член 20 – Свикване на ОС

(1) ОС се свиква на редовно заседание от УС най-малко веднъж годишно.

(2) ОС може да бъде свиквано на извънредни заседания от Управителния съвет:

 1. По инициатива на УС.
 2. По искане на една трета от членовете на сдружението.

(3) ОС може да бъде свиквано на заседания от съда по седалището на сдружението, след писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице, в случай, че УС откаже да свика заседание, съгласно ал.2, т.2 на този член.

(4) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от членовете на Сдружението най-малко 14 дни преди насрочения ден. За писмена покана се счита и покана, изпратена по електронен път с потвърждение на получаването й. В същия срок поканата може да се публикува и на интернет страницата на Сдружението, след създаването й.

(5) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

 

Член 21 – Кворум на ОС

(1) ОС се счита за редовно проведено, ако присъстват, съответно са представлявани, поне половината от всички членове на Сдружението.

(2) При липса на необходимия кворум за редовно провеждане, събранието се отлага за срок от 14 дни, като ако при втората дата не се постигне кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред. След това, събранието се счита за редовно проведено, независимо, колко члена присъстват. Датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

 

Член 22 – Начин на провеждане на ОС

(1) ОС се провежда, съгласно обявения в поканата дневен ред.

(2) Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се разглеждат.

(3) При провеждане на ОС, задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените пълномощни и писмените становища и гласувания.

(4) Председателят на УС води книга с протоколите от заседанията на ОС. Протоколите се подписват от ръководилия заседанието и от определения протоколчик.

 

Член 23 – Право на глас в ОС

(1) Всеки член на ОС има право на един глас.

(2) Всеки член на ОС може да представлява най-много трима други членове. Представителството се доказва с писмено пълномощно, представено на председателя на УС в деня на провеждане на ОС. Преупълномощаване не се допуска.

 

Член 24 – Конфликти на интереси

Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се лично до Юридически лица, в които той е управител или по друг начин може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Член 25 – Вземане на решения от ОС

(1) Решенията на ОС се считат за приети, ако за тях са гласували повече от половината от присъствалите членове.

(2) Решения по чл. 19, ал. 1, т. 1 и 4 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на ОС.

 

Член 26 – Управителен Съвет (УС)

(1) УС е управителен орган на Сдружението. УС на Сдружението се състои от 3 (трима) членове, които се избират за срок от 5 години и могат да бъдат неограничено преизбирани.

(2) До избирането на нов УС стария продължава да изпълнява своите функции.

 

Член 27– Прекратяване на членство в УС

(1) Членството в УС се прекратява:

 1. С изтичане на мандата на УС и непреизбирането на съответния член за нов мандат.
 2. По собствено желание на съответния член (включително при невъзможност да изпълнява задълженията си). В този случай, членството се прекратява след писмено едномесечно предизвестие, отправено до председателя на УС, и решение на ОС за освобождаване.
 3. При смърт или поставяне под запрещение на съответния член на УС.
 4. При неизпълнение от страна на съответния член на възложените му от настоящия Устав функции. В този случай, членството се прекратява след решение на ОС, по предложение на УС.

(2) В случаите по ал. 1, т. 2, 3 и 4, ОС избира на негово място нов член за срок до края на мандата на останалите членове на УС.

 

Член 28 – Правомощия на УС

(1) УС управлява непосредствената дейност по изпълнение на целите и програмата на Сдружението. УС взема решения относно набирането на средства за дейността, разпореждането с имущество на стойност над 1000 (хиляда) лева и всички други правни и фактически актове за осъществяване на инициативите на Сдружението, в съответствие с настоящия Устав и приетите от ОС решения.

(2) УС има следните правомощия:

 1. Избира от състава си Председател.
 2. Представлява Сдружението, чрез своя Председател.
 3. Осигурява изпълнението на решенията на ОС.
 4. Разпорежда се с имуществото на Сдружението на стойност над 1000 (хиляда) лева при спазване изискванията на Устава.
 5. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
 6. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението.
 7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.
 8. Приема, освобождава и изключва членове на Сдружението.
 9. Взема решения за откриване и закриване на школи.
 10. Взема решение за участие в други организации.
 11. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган.
 12. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава.

 

Член 29 – Редовно свикване на УС

(1) УС се свиква на редовно заседание от неговия Председател най-малко веднъж на шест месеца.

(2) УС се свиква чрез писмена покана до всички членове, изпратена най-малко 7 дни преди датата на провеждане. За писмена покана се счита и покана, изпратена по електронен път с потвърждение на получаването й. Поканата съдържа датата, мястото, часът и дневният ред на заседанието. При необходимост, в случай на спешни случаи поканата може да бъде отправена и по телефона.

(3) Член на УС, който е променил адреса си, даден при избора му, без да е съобщил писмено на Председателя на УС новия си адрес, се счита за редовно уведомен за събранието.

 

Член 30 – Извънредно свикване на УС

(1) По искане на Председателя или на 1/3 от членовете на УС може да се свика извънредно заседание на УС.

(2) Искането, направено от 1/3 от членовете, се отправя писмено до Председателя на УС.

 

Член 31 – Начин на провеждане на УС

(1) УС се провежда, съгласно обявения в поканата дневен ред и се ръководи от Председателя.

(2) Въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не се разглеждат, освен ако 2/3 от присъстващите членове на УС, са съгласни.

(3) При провеждане на УС, задължително се води протокол. Към протокола се прилагат представените писмените становища и гласувания.

(4) Председателят на УС води книга с протоколите от заседанията на УС. Протоколите се подписват от ръководилия заседанието и от определения протоколчик.

 

Член 32 – Вземане на решение от УС

(1) Заседанието на УС се счита за редовно проведено, а решенията му – за легитимни, ако всички негови членове са редовно поканени и присъстват повече от половината от тях.

(2) Присъстващо на заседанието на УС, се счита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

(4) Решенията на УС се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 14, ал. 2 и чл. 31, т. 3 и 6 от ЗЮЛНЦ с мнозинство от всички членове.

 

Член 33 – Председател на УС

Председателя на УС се избира от УС на Сдружението, измежду неговите членове с мандат от 5 години, като няма ограничение за преизбирането му.

 

Член 34 – Смяна на Председателя на УС

(1) Председателят на УС може да бъде сменен преди изтичане на мандата му:

 1. По негова молба (включително при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си).
 2. С решение на ОС, когато нарушава разпоредбите на Устава на Сдружението, както и при уронване на доброто име и авторитета на Сдружението.
 3. С решение на ОС поради несправяне с работата.
 4. С решение на ОС поради извършване на престъпление от общ характер.
 5. С решение на ОС, когато събранието прецени това за целесъобразно.

(2) В случаите на предходната алинея УС свиква извънредно заседание на ОС в едномесечен срок от установяването на визираните обстоятелства.

 

Член 35 – Правомощия на Председателя на УС

Председателят на УС:

 1. Организира, ръководи и контролира пряко дейността на Сдружението.
 2. Осъществява цялостното оперативно ръководство на Сдружението.
 3. Носи материална отговорност за имуществото на Сдружението.
 4. Сключва договори с трети лица.
 5. Управлява имуществото на Сдружението.
 6. Разпорежда се с имуществото на Сдружението на стойност под 1000 (хиляда) лева, а над тази стойност – след решение на УС.
 7. Представлява Сдружението.
 8. Упълномощава други членове на Сдружението да сключват договори с трети лица и да представляват Сдружението.

 

Член 36 – Заместване на Председателя на УС

В случай на невъзможност да представлява Сдружението, Председателя на УС може да упълномощи с правата си, или с част от тях някой от останалите членове на УС на Сдружението. Упълномощаването става с изрично писмено пълномощно.

 

VII. КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО.

 

Член 37 – Регистри и книги

Към Сдружението се водят следните книги:

 1. Регистър на членовете, в който се вписват имената и адресите на всички членове физически лица, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ (съответно ЕИК за вписване в Търговския регистър) на членовете – юридически лица.
 2. Книги с протоколите от проведените ОС, заедно приложенията към тях, съгласно чл. 22, ал. 3 от Устава.
 3. Книги с протоколите от проведените УС, заедно приложенията към тях, съгласно чл. 31, ал. 4 от Устава.

 

Член 38 – Достъп до регистрите и книгите на Сдружението

(1) Всички членове на Сдружението имат пълен достъп до информацията по чл. 37, т. 2 и 3, както и частичен достъп до информацията по т. 1, като в последния случай се предоставя информация само за имената на лицата.

(2) Достъпът до информация се предоставя от Председателя на УС.

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА СДРУЖЕНИЕТО.

 

Член 41 – Прекратяване на Сдружението

Сдружението се учредява без определен срок и се прекратява във всички предвидени в закона случаи.

 

Член 42 – Ликвидация на Сдружението

(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС на Сдружението или от определен от него ликвидатор, избран с мнозинство повече от ½ от всички членове на УС. Той извършва предвидените от ЗЮЛНЦ действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на имущество и удовлетворяване на кредиторите.

 

Член 43 – Преминаване на имуществото

При ликвидация на Сдружението, имуществото останало след удовлетворяване на кредиторите преминава към организация с нестопанска цел със сходна дейност. Конкретната организация се определя от УС, а ако той не я определи в срок от три месеца от удовлетворяване на всички кредитори, тя се определя от ликвидатора.

 

IХ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

 

 • .1. Настоящият устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Сдружение с нестопанска цел с наименование “АВИОМЕТЕОРОЛОГИЧЕН КЛУБ- БЪЛГАРИЯ,, състояло се на 14.03.2012 г. в град София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.
 • .2. При изменение или допълнение на Устава на Сдружението, измененият и допълнен Устав се подписва от гласувалите за неговата промяна членове на Сдружението.
 • .3. По неуредени от настоящия Устав въпроси се прилага действащото българско законодателство.